OISCA HAMAMATSU KOKUSAI SENIOR
HIGH SCHOOLHigh School in Japan : การสอบเข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น

OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School (ชื่อเดิม :OISCA Senior High School ) โรงเรียนมัธยมปลาย จังหวัด Shizuoka เปิดรับสมัครสอบตรง ภาคเรียนเมษายน 2022

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 – 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2022  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2025

– หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี (ต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2022  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2023
หลักสูตรมัธยมปลาย 3 ปี (ม.4 – 6)
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2022  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2025
 
 • ต้องจบชั้นมัธยมต้นหรือเทียบเท่า และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2022
 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในปีแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด โดยมีเป้าหมาย ผ่านระดับ N3 ในเดือนธันวาคมปีแรก
 • ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว ในภาคเรียนแรกจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และจะได้สอบวัดระดับความรู้ของแต่ละคน
 • ปี 1 ภาคเรียนแรกจะเรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนชาวต่างชาติเท่านั้น แต่ภาคเรียนที่สองเป็นต้นไป จะเข้าชั้นเรียนรวมกับคนญี่ปุ่นจนจบชั้นปีที่ 3 
หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี
เข้าเรียนเดือนเมษายน 2022  - จบการศึกษาเดือนมีนาคม 2023
 
 • มีอายุระหว่าง 15 – 17  ปีบริบูรณ์ 
 • ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.4 – ม.5
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • ตอนสมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น
  ** สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นที่ JEDUCATION CENTER ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 – มีนาคม 2022 
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ผู้สมัครทุกหลักสูตรจะต้อง
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
 • มีสุขภาพจิตที่ดี มีสภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดัน
 • สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียน ดูแลตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง พึ่งพาตนเองได้ และเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่างการเรียนระดับมัธยมปลายที่ OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School (ชื่อเดิม :OISCA Senior High School ) จะใช้เงินประมาณปีละ 600,000 บาท รวมค่าเล่าเรียน ชุดนักเรียน หนังสือเรียน ที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ และค่าประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก  ยกเว้น ค่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก และค่าขนมทานเล่น

* ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)
คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณ ด้วยการคูณ 0.30
ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าอื่นๆ รวม
มัธยมปลาย 3 ปี
ม.4 25,000 320,000 648,000 695,000 299,000 1,987,000
ม.5 - - 468,000 695,000 193,000 1,356,000
ม.6 - - 468,000 635,000 187,000 1,290,000
หลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี ค่าใช้จ่ายรวม 746,000 บาท
หมายเหตุ
ค่าหอพัก รวมอาหารวันละ 3 มื้อ และค่าอื่น ๆ รวมค่าชุดนักเรียน, ค่ากิจกรรม และค่าประกันสุขภาพ
 
หลักสูตรแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายรวมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าชุดนักเรียน ค่าซิม Internet และค่าเรียนปรับพื้นฐานก่อนเดินทางค่าสมัครสอบ 500 บาท
 
การสอบนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษา และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันที่สอบ
25 พฤศจิกายน 2021
เวลาสอบ
9.00 – 16.00 น.
รอบเช้า
สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
รอบบ่าย
สอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (มีล่าม) ผ่านแอพพลิเคชั่น Skype
สถานที่
สอบออนไลน์ 1. ใบสมัคร (พิมพ์เท่านั้น)  DOWNLOAD
 2. ใบรับรองคาดว่าจะจบการศึกษามัธยมต้น หรือ ใบรับรองจบการศึกษามัธยมต้น (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการเรียนมัธยมต้น Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า และหน้าที่มีประทับวันที่เข้า – ออกประเทศญี่ปุ่นทุกหน้า และหน้าที่มีวีซ่าญี่ปุ่น 
 5. ทร.14/1 (ทะเบียนบ้านแบบคัดแบบทะเบียนราษฎร) ของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 6. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ ติดบนใบสมัคร (รูปนักเรียนเท่านั้น)
 7. ใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี) 
 8. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT (ถ้ามี)
ปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2021
ผู้สมัครต้องสมัครเรียนพร้อมผู้ปกครอง และมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันสอบJEDUCATION เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์
ติดต่อสมัครเข้าเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official : @jeducationผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียน  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
.
ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นเพิ่มเพื่อน
02 - 267 - 7726
 ask@jeducation.com
© Jeducatiion. All Rights Reserved.