**สำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแล้ว**
สามารถสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อเข้าเรียนได้ตลอดเวลา
ระดับ BEGINNER
คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : B1 - B5
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด : Intensive 1, Intensive hybrid 1
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน หรือผู้ที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับเริ่มต้น
 
เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ...
 • สนทนาประโยคพื้นฐานภาาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่
 • พูดขอร้อง ขออนุญาต บอกกฎระเบียบ ข้อห้ามอย่างง่ายๆ
 • แสดงความคิดเห็น  คาดคะเน  อธิบายเส้นทาง เป็นต้น
 
เรียนจบแล้ว จะมีความรู้เทียบเท่าระดับ JLPT N5
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
ระดับ B1
เรียน 38.5 ชั่วโมง
รอบวันธรรมดา ราคา 7,000 บาท
รอบวันเสาร์/อาทิตย์ ราคา 7,800 บาท
(ไม่รวมค่าหนังสือ)
 
ระดับ B2 - B5
เรียนระดับละ 33 ชั่วโมง
รอบวันธรรมดา ราคา 5,900 บาท
รอบวันเสาร์/อาทิตย์ ราคา 6,600 บาท
(ไม่รวมค่าหนังสือ)
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด Intensive 1
เรียน 212 ชั่วโมง
รอบวันจันทร์ - ศุกร์ ราคา 36,000 บาท
(แถมฟรีหนังสือเรียน)
 
รายชื่อหนังสือเรียนระดับ BEGINNER มูลค่ารวม 1,058 บาท
- Minna no Nihongo เล่ม 1 ราคา 299 บาท
- Minna no Nihongo เล่ม 2 ราคา 299 บาท
- แบบฝึกหัด Minna no Nihongo เล่ม 1 ราคา 180 บาท
- แบบฝึกหัดคันจิ Minna no Nihongo ราคา 280 บาท
ระดับ INTERMEDIATE
คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : I1 - I5
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด : Intensive 2
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่เรียนจบ Minna no Nihongo เล่ม 2 หรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 หรือเทียบเท่า
 
เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ...
 • แสดงความคิดเห็นหรืออธิบายอย่างมีเหตุผล ตามสถานการณ์ต่างๆ
 • แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  ถ่ายทอดข้อมูล
  เรื่องราวที่รับรู้มาให้ผู้อื่นได้อย่างละเอียดขึ้น  พูดให้คำแนะนำ
 • รู้จักการใช้ภาษาสุภาพ
 
เรียนจบแล้ว จะมีความรู้เทียบเท่าระดับ JLPT N4
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
 
ระดับ I1 - I5
เรียนระดับละ 33 ชั่วโมง
รอบวันธรรมดา ราคา 5,900 บาท
รอบวันเสาร์/อาทิตย์ ราคา 6,600 บาท
(ไม่รวมค่าหนังสือ)
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด Intensive 2
เรียน 208 ชั่วโมง
รอบวันจันทร์ - ศุกร์ ราคา 35,400 บาท
(แถมฟรีหนังสือเรียน)
 
รายชื่อหนังสือเรียนระดับ Intermediate มูลค่ารวม 1,058 บาท
- Minna no Nihongo เล่ม 3 ราคา 299 บาท
- Minna no Nihongo เล่ม 4 ราคา 299 บาท
- แบบฝึกหัด Minna no Nihongo เล่ม 2 ราคา 180 บาท
- แบบฝึกหัดคันจิ Minna no Nihongo ราคา 280 บาท 
ระดับ PRE-ADVANCE 
คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : P1 - P6
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด : Intensive 3
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่เรียนจบ Minna no Nihongo เล่ม 4 หรือเทียบเท่า
 • ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 หรือเทียบเท่า
 
เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ...
 • เข้าใจในภาษาญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งมากขึ้นทั้งภาษาพูดและเขียน
 • สามารถเลือกใช้สำนวนคำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
 • สร้างรูปประโยคที่ยาวขึ้นได้อย่างสละสลวย 
 
เรียนจบแล้ว จะมีความรู้เทียบเท่าระดับ JLPT N3
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ระดับ P1 - P6
เรียนระดับละ 33 ชั่วโมง
รอบวันธรรมดา ราคา 5,900 บาท
รอบวันเสาร์/อาทิตย์ ราคา 6,600 บาท
(ไม่รวมค่าหนังสือ)
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด Intensive 3
เรียน 208 ชั่วโมง
รอบวันจันทร์ - ศุกร์ ราคา 35,400 บาท
(แถมฟรีหนังสือเรียน)

รายชื่อหนังสือเรียนระดับ Pre - Advance
- แบบฝึกหัดคันจิ Minna no Nihongo ราคา 280 บาท
- เอกสารประกอบการสอน
ระดับ ADVANCE 
คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : A1 - A6
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด : Intensive 4 - Intensive 5
เหมาะสำหรับ
ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 หรือเทียบเท่า
 
เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ...
 • อ่านจับใจความบทความขนาดยาวได้ 
 • สามารถสนทนา อ่าน - เขียนเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล
 • สามารถตีความ ถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 
เรียนจบแล้ว จะมีความรู้เทียบเท่าระดับ JLPT N2
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ระดับ A1 - A6
เรียนระดับละ 33 ชั่วโมง
รอบวันธรรมดา ราคา 5,900 บาท
รอบวันเสาร์/อาทิตย์ ราคา 6,600 บาท
(ไม่รวมค่าหนังสือ)
 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด Intensive 4 - Intensive 5
เรียนระดับละ 208 ชั่วโมง
รอบวันจันทร์ - ศุกร์ ราคา 35,400 บาท
(แถมฟรีหนังสือเรียน)
 
รายชื่อหนังสือเรียนระดับ Advance
- เตรียมสอบวัดระดับคันจิ N2 ราคา 220 บาท
- เอกสารประกอบการสอน
ระดับ ADVANCE PLUS
คอร์สเรียนในระดับนี้
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป : AP1 - AP7
เหมาะสำหรับ
ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือเทียบเท่า
 
เมื่อเรียนจบระดับนี้แล้ว จะสามารถ...
 • สามารถทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเอง
 • สามารถค้นคว้าหาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูล  ทำรายงานและนำเสนองานในเชิงธุรกิจได้  
 
เรียนจบแล้ว จะมีความรู้เทียบเท่าระดับ JLPT N2
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ระดับ AP1 - AP7
เรียนระดับละ 33 ชั่วโมง
รอบวันธรรมดา ราคา 5,900 บาท
รอบวันเสาร์/อาทิตย์ ราคา 6,600 บาท
(ไม่รวมค่าหนังสือ)
 
รายชื่อหนังสือเรียนระดับ Advance Plus
- เตรียมสอบวัดระดับคันจิ N2 ราคา 220 บาท
- เอกสารประกอบการสอน
ระดับ SUPER ADVANCE
เหมาะสำหรับ
ผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือเทียบเท่า
 
ารเรียนในระดับนี้ นักเรียนจะได้...
 • ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นสำหรับใช้ในการทำงาน นำเสนองานได้อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น
 • สามารถอ่านข่าว บทความต่างๆ และเข้าใจได้อย่างชัดเจน
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ถ่ายทอดความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เรียนจบแล้ว จะมีความรู้เทียบเท่าระดับ JLPT N2
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ระดับ SA
เรียนระดับละ 33 ชั่วโมง
รอบวันธรรมดา ราคา 5,900 บาท
รอบวันเสาร์/อาทิตย์ ราคา 6,600 บาท1. ทางออนไลน์
แจ้งชื่อ - นามสกุล และคอร์สที่สนใจได้ทาง
 • Facebook Messenger
 • Line JEDUCATION
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะตอบกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการสมัคร
 
คลิกที่ไอคอนเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
2. ติดต่อด้วยตัวเองที่สถาบัน
 
 
JEDUCATION สาขาสีลม
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) ชั้น 23

BTS ศาลาแดง / MRT สีลม


0-2267-7726
© JEDUCATION. All rights reserved.